กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์

   
สิทธิประโยชน์
สิทธิพิเศษที่ 1 : สมาชิก SPlus+ ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ SPlus+ 375 คะแนน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
 2. ผู้ใช้บริการมีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) อย่างน้อย 1 รายการ (Order Match) รับ SPlus+ 75 คะแนน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
 3. ผู้ใช้บริการสะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ S Plus+ 30 คะแนน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
สิทธิพิเศษที่ 2 :สมาชิก SPlus+ ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 1. ผู้ใช้บริการสะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ SPlus+ 30 คะแนน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
เงี่อนไขแคมเปญ
 1. โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด, ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล, และ Vat 7%
 2. ลูกค้า S Plus+ หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่น “S Plus+”
 3. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น
 4. บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
 5. SPlus+ มูลค่า 375 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จและได้รับอนุมัติจากบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
 6. SPlus+ มูลค่า 75 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 รายการ (Order Match) ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีรายการซื้อขายสำเร็จ
 7. ยอดสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 รับ SPlus+ มูลค่า 30 คะแนน จำกัดยอดสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท /เดือน/ลูกค้า เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีมูลค่าซื้อขายครบตามที่กำหนด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยคะแนนสะสม SPlus+ นี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือหุ้น รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด