กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดบัญชี
เครดิต บาลานซ์การเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเครดิต บาลานซ์
 1. สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลังของบัตร) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อลูกค้า) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ชุด
 4. เอกสารทางการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ชุด
  1. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด
  2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (Statement)
  3. สำเนาพอร์ตแสดงมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ย้อนหลัง 2 เดือน
  4. เอกสารแสดงสินทรัพย์อื่นๆ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ สลากออมสิน หน่วยลงทุนกองทุนรวม
** การลงนามเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยคาดข้อความ “เพื่อเปิดบัญชีกับ SBITO เท่านั้น”