กรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชี


สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษสำหรับ : ลูกค้าที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
  1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ “E-Gift Card Lazada มูลค่า 200 บาท” ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
เงื่อนไขแคมเปญ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
  • ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยมีเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
  • บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
  • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีแคชบาลานซ์ผ่านช่องทางแคมเปญนี้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • E-Gift Card Lazada มูลค่า 200 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่ลงทะเบียนและเปิดบัญชีสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
  • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด