ร่วมงานกับ SBITO

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : 02-022-1499


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Accounting Manager
Responsibilities:
 • Record the GL entries for the securities daily and monthly transactions   
 • Prepare the regulatory reports such as NCR and Financial Statement
 • Prepare the audit financial statement
 • Record the fixed assets including prepare the fixed assets register
 • Prepare and submit the duty stamp
 • Other tasks assigned by the management
Qualifications:
 • Bachelor’s Degree or Master’s degree in Accounting, Finance or related fields with approximately 5-8 years working experience in accounting and finance
 • Experienced in Brokerage Industries is a Big Plus
 • Be able to communication in English both of writing and speaking
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Online & Offline Marketing Manager
Responsibilities:
 • Plan and develop new marketing strategies, initiatives, campaigns and promotions across a variety of marketing channels including online and offline to increase brand awareness, acquire new customers, engage existing customers and increase company’s revenues
 • Initiate a plan to launch new services/ products, prepare and propose new services/ products to the management Eg. Cost and benefit analysis, budgeting and timeline etc.
 • Manage and create the positive team atmosphere
 • Coordinate with all stakeholders on marketing plans and able to support the team on the execution plans
 • Monitor and analyze market trends of the securities industry. 
 • Oversee social media marketing strategies and content marketing as well as the company’s website development and maintenance and ensure accuracy and excellence
 • Engage with the team in offline marketing activities, such as setting up a booth at investor events, etc.
 • Analyze the effectiveness of current marketing activities, especially online marketing, and propose the improvement plans
 • Perform various other tasks (related to the role) as assigned.
Qualifications:
 • Bachelors or master’s degree in Business Administration, Marketing, Communication or related fields
 • Minimum 7-10 years’ working experience with digital marketing forms such as social media marketing and content marketing, e-business marketing or related fields
 • Proven track record of promoting successful marketing campaigns that contributed to revenue increase
 • Experience from Financial Institutions or E-commerce platform is highly desirable
 • Experience in marketing and running a marketing team
 • Creative, self-motivation, data analytic skills and attention to detail
 • Excellent interpersonal, written and oral communication skills
 • Strong leadership skill and team oriented
 • Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
IT Application Specialist
Role & Responsibilities:

 
 • Responsible for maintaining IT Front Office Trading System on both trading and maintenance hours.
 • Work with a vendor to assure high integrity of packages and procedures before applying on the production system.
 • Analyze and verify installation packages in UAT and ensure completion of production installation and verification.
 • Monitor IT Front Office Trading System and report to management for day to day operations.
 • Prepare the configuration updates when require.
 • Accountable for functional and technical support to Customer Service department and Operational department.
 • Document all processes and procedures of IT Front Office Trading System to store in a knowledge database.
 • Ensure end of day process are completed successfully on each trading day.
 • Collaborate with team members such as IT Back Office Trading System, Infrastructure, and Development team to design, build and test.
 • Proficient in Linux operating system and command lines.

Qualification:

 
 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field
 • At least 2-3 year’ s working experience in a brokerage business with Front Office System is a Big Plus
 • Experience in testing or automated testing is preferable
 • Demonstrate enthusiasm about learning new things
 • Able to work independently and work as a team
 • Good communication is English is preferable
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Proprietary Trader (Equity / TFEX)
ลักษณะงาน:

ทำหน้าที่ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยให้การลงทุนเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ เพื่อผลกำไรสูงสุดแก่บริษัทฯ

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License) หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)
 • มีความกระตือรือร้น, มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน, สามารถทำงานด้วยตนเองได้ และสามารถทำงานได้หลากหลาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ส่ง Resume มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล recruitment@sbito.co.th  
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-0221494 
Client Service Consultant เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
 
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Internet Trading และการแก้ปัญหาต่างๆ
 • เป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขาย/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
 • อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ หรือ event ต่างๆ เป็นต้น
คุณสมบัติ
 
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์ หรือนักศึกษาจบใหม่
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (Single License /Derivatives License) สำหรับผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และมีใจรักในการให้บริการ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว และประสานงานได้ดี
 • มีความสนใจในเรื่องการเงินและการลงทุน ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดออนไลน์
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ส่ง Resume มาที่ recruitment@sbito.co.th  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-0221494 

 
Investment Consultant (Internet Trading)
รายละเอียดงาน
 • คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 • ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
 • ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
 • จ้ดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
 • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1493 - 4
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Client Service (Japanese Speaking)/ ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาญี่ปุ่น)
Job Responsibilities:
 
 • Support the Japanese customers by providing general information relating to account opening process, marketing promotions, company’s products, etc.
 • Support customers’ problem when trading problems occur or other related matters
 • Response calls or personal queries from the customers professionally
 • Handle and resolve customer complaints, provide customers with products information over the phone and in person
 
Qualifications:
 
 • Male or Female, Thai Nationality, Age not over 32 yrs. old (Fresh Graduates are welcome)
 • B.A. Degree in Business Administration or related field, majoring in Japanese is a big plus
 • Good command of spoken and written Japanese (At least N4 up)
 • Able to communicate in English fluently

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:  Apply Now 
 
Human Resources Department
 
Tel: +66 2 022 1494  
 
URL: www.sbito.co.th
 
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Institutional Sales Manager
Roles and Responsibilities:
 • Manage and communicate with the limited number of institutional clients, including foreign investors.
 • Monitor the trading program and system, and in case a problem occurs, report it to the management and respond appropriately.
 
Qualification:
 • Bachelor Degree or higher
 • Experience of Institutional Clients Desk / Sales
 • Able to use multiple programs of Microsoft Office; such as word, excel, power point, etc.
 • Single License is required, and Derivatives License would be an advantage   
 • Interest and good understanding of financial markets
 • Enthusiastic, results driven, independent and able to multi-tasks
 • Good command of both spoken and written English is required

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline