REIT Focus

04
กุมภาพันธ์
2019
05
พฤศจิกายน
2018
Reit Focus : November 2018
(views 133)
ท่ามกลางภาวะผันผวนของตลาดหุ้น ตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยต่างประเทศ ทำให้การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงมากขึ้น การกระจายการลงทุนมาในกอง REIT นับว่าเป็นทางเลือกเพื่อลดความผันผวนจากผลตอบแทนในระยะสั้น ประกอบกับสามารถสร้างกระแสเงินสดรับจากเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการเลือกลงทุนในกอง REIT ควรพิจารณาถึง 3 ด้าน 1) ศักยภาพในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ 2) อัตราการจ่ายปันผล 3) สภาพคล่องการซื้อขาย ซึ่งกองทุนที่เราแนะนำในเดือนพ.ย. 2018 ยังเป็น EGATIF, QHPF, DIF, WHART และ BTSGIF ซึ่งมีสินทรัพย์ที่มีโอกาสปรับขึ้นอัตราค่าเช่า ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ ยังมีสภาพคล่องในการซื้อขายในระดับที่มากกว่า 2 ล้านบาทต่อวัน, ปันผลที่มากกว่า 6% ต่อปี และราคายังไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับ NAV
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2018
Reit Focus : October 2018
(views 187)
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆในเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยของไทยตอนปลายปีนี้ อาจเป็นแรงกดดันให้ความน่าสนใจของสินทรัพย์ทางเลือกในกลุ่ม REIT ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยของกองทุน REIT ในไทยอยู่ในระดับสูงราว 6% ต่อปี ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่เฉลี่ย 2.8% ต่อปี ทำให้ส่วนต่างผลตอบแทนการลงทุนยังน่าสนใจ สำหรับกองทุนที่เราแนะนำในเดือนต.ค. 2018 ได้แก่ EGATIF, QHPF, DIF, WHART และ BTSGIF ซึ่งมีสินทรัพย์ที่มีโอกาสปรับขึ้นอัตราค่าเช่า ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ ยังมีสภาพคล่องในการซื้อขายในระดับที่มากกว่า 2 ล้านบาทต่อวัน, ปันผลที่มากกว่า 6% ต่อปี และราคายังไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับ NAV
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2018
02
พฤษภาคม
2018