Type_Of_Account

SBITO Celebrate 11.11

 

 

SBITO Celebrate 11.11

Big Surprise! SBITO แจกโปรจัดหนัก
เพียงเปิดบัญชีหุ้นหรือซื้อขายหลักทรัพย์กับ SBITO ฟรี! คะแนน x2 ทุกแคมเปญ (TrueYou , PTT Blue Card, S Plus+)


สิทธิประโยชน์แคมเปญ
 

1. ผู้มีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด และลงทะเบียนแคมเปญ SBITOxTrueYou , SBITOxPTT หรือ SBITOxSPlus+ จะได้รับคะแนนคูณสองทุกเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
โดยมีการจำกัดยอดสะสมการซื้อขายเท่าเดิม ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น!

 

2. แคมเปญ SBITOxTrueYou มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ดังนี้
2.1 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติ เปลี่ยนจากรับทรูพอยท์ 200 คะแนน เป็น รับทรูพอยท์ 400 คะแนน
     ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
2.2 ผู้ใช้บริการบัญชีที่เปิดใหม่มีคำสั่งซื้อขายซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) อย่างน้อย 1 ครั้ง (Order Match) เปลี่ยนจากรับทรูพอยท์ 50 คะแนน เป็นรับทรูพอยท์ 100 คะแนน
     ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
2.3 ผู้ใช้บริการบัญชีที่เปิดใหม่สะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท เปลี่ยนจากรับทรูพอยท์ 5 คะแนน เป็น รับทรูพอยท์ 10 คะแนน
     (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
2.4 ผู้ใช้บริการบัญชีเดิมสะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท เปลี่ยนจากรับทรูพอยท์ 5 คะแนน เป็น รับทรูพอยท์ 10 คะแนน
     (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563

 

3. แคมเปญ SBITOxPTT มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ดังนี้
3.1 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติ เปลี่ยนจากรับ Blue Card 500 คะแนน เป็น รับ Blue Card 1,000 คะแนน
     ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
3.2 ผู้ใช้บริการบัญชีที่เปิดใหม่สะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท เปลี่ยนจากรับ Blue Card 40 คะแนน เป็น รับ Blue Card 80 คะแนน
     (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563

3.3 ผู้ใช้บริการบัญชีเดิมสะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท เปลี่ยนจากรับ Blue Card 40 คะแนน เป็น รับ Blue Card 80 คะแนน
     (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563

 

4. แคมเปญ SBITOxSPlus+
4.1 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติ เปลี่ยนจากรับ S Plus+ 375 คะแนน เป็น รับ S Plus+ 750 คะแนน
     ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
4.2 ผู้ใช้บริการบัญชีที่เปิดใหม่มีคำสั่งซื้อขายซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) อย่างน้อย 1 ครั้ง (Order Match) เปลี่ยนจากรับ S Plus+ 75 คะแนน เป็น รับ S Plus+ 150 คะแนน
     ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
4.3 ผู้ใช้บริการบัญชีที่เปิดใหม่สะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท เปลี่ยนจากรับ S Plus+ 30 คะแนน เป็น รับ S Plus+ 60 คะแนน
     (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 2 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
4.4 ผู้ใช้บริการบัญชีเดิมสะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท เปลี่ยนจากรับ S Plus+ 30 คะแนน เป็น รับ S Plus+ 60 คะแนน
     (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 2 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563