Type_Of_Account

SBITO x S Plus+

เปิดบัญชีหุ้นกับ SBITO รับ S Plus+ พอยท์

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ

สิทธิพิเศษที่ 1: สมาชิก S Plus+ ที่เปิดบัญชีใหม่


1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และได้รับการอนุมัติรับ 375 S Plus+ คะแนน ภายในวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563 เท่านั้น

2. ผู้ใช้บริการสะสมยอดคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000  รับ S Plus+ 50 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563


สิทธิพิเศษที่ 2: สมาชิก S Plus+ ที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563

1. ผู้ใช้บริการสะสมยอดคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 รับ S Plus+ 50 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563 

เงื่อนไขแคมเปญ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ลูกค้า S Plus+ หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอพพลิชั่น S Plus+
  • บัญชีหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเงินสด (Cash Account) เท่านั้น
  • บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด มาก่อน
  • S Plus+ มูลค่า 375 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
  • ยอดสะสมการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี 50 S Plus+ คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
  • ยอดสะสมการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี 50 S Plus+ คะแนน จำกัดยอดสะสมการซื้อ และการขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 1 ล้านบาท / เดือน / ลูกค้า ถ้าลูกค้าเปิด 2 บัญชี นับจำนวนสะสมวอลลุ่มซื้อขายรวม 2 บัญชี ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
  • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด