• เปิดบัญชีออนไลน์
  • ส่งเอกสารเพิ่มเติม
โดยปัจจุบันบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ มี 3 ประเภท คือบัญชีเงินสด (Cash Account), บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) ซึ่งผู้ที่จะสามารถเปิดบัญชีกับเราได้จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ที่สนใจเปิดบัญชี สามารถกดปุ่ม “ขอเปิดบัญชีใหม่” ด้านล่างได้ทันที
ส่งเอกสารเพิ่มเติม(เพื่อเปิดบัญชี)

รายการเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาลายมือชื่อ (เซ็นบนกระดาษขาว)
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี

หมายเหตุ
  • ลูกค้าต้องเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง ในทุกรายการเอกสาร ก่อนสแกนหรือถ่ายรูปส่งมา
  • หากท่านแนบเอกสารหลักฐานขอเปิดบัญชีในภายหลัง กรุณาดำเนินการส่งให้ทางบริษัทภายใน5วันทำการ ทั้งนี้หากเกินกำหนดดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปิดบัญชี
  • ทางบริษัทอาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเปิดบัญชี