Hi-light FUND

  • ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อมั่นสูง
  • ผสมผสานหลากหลายโมเดลการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา
  • บริหารความเสี่ยงให้เหมาะตามสถานการณ์

คลิกอ่านรายละเอียดกองทุน SCBSE เพิ่มเติม

ลูกค้าท่านใดสนใจในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : sbito_infofund@sbito.co.th หรือ Call Center 02-018-8666