Hi-light FUND

    • ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อมั่นสูง
    • ผสมผสานหลากหลายโมเดลการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา
    • บริหารความเสี่ยงให้เหมาะตามสถานการณ์

*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คลิกอ่านรายละเอียดกองทุน SCBSE เพิ่มเติม

ลูกค้าท่านใดสนใจในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : sbito_infofund@sbito.co.th หรือ Call Center 02-022-1499

SCBSE

ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)