Hi-light FUND

  ลงทุนในเมกะเทรนด์ของโลก ปัจจุบันประกอบด้วย 6 เมกะเทรนด์
    -กัญชาทางการแพทย์
    -การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
    -อีสปอร์ต วิดีโอเกม
    -นวัตกรรมอินเทอร์เน็ต
    -นวัตกรรมอุตสาหกรรม
    -ไบโอเทคโนโลยี
    -ลงทุนด้วยพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตผ่านกองทุน PWIN
    -PWIN ไม่ใช่แค่กองทุนเทคโนโลยี แต่เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในนวัตกรรม จากพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคต
 

*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คลิกอ่านรายละเอียดกองทุน PWIN เพิ่มเติม

ลูกค้าท่านใดสนใจในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : sbito_infofund@sbito.co.th หรือ Call Center 02-022-1499

PWIN

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น

PGOLD

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ

PEQ

กองทุนเปิดฟิลลิป ตราสารทุน

PMIXRMF

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PFIXRMF

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

PCASH

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

P-LTF

กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว