การโอนหลักทรัพย์
แจ้งโอนหลักทรัพย์
ลูกค้าสามารถทำรายการโอนหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ทำการ Log in โดยใส่ User name และ  Password ที่ www.sbito.co.th
  2. เลือกหัวข้อ “ข้อมูลลูกค้า”  จากนั้นเลือกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์”
  3. ไปที่หัวข้อ “แจ้งขอโอนหุ้น/ขอถอนหุ้น” แล้วเลือกเมนู “โอนหลักทรัพย์”
  4. เลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการโอนออก และเลือกประเภทของรายการโอน 
  5. กรอกข้อมูลผู้รับโอน พร้อมเหตุผลในการโอน
  6. ระบุชื่อและจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการโอน
  7. กรอกรหัส PIN  เพื่อยืนยันรายการแล้วกด “ถัดไป”
  8. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนแล้วยืนยันรายการอีกครั้งโดยใส่รหัส OTP 
           
หมายเหตุ :      
- สามารถทำรายการโอนหลักทรัพย์ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระแล้วเท่านั้น(หลักทรัพย์ที่ซื้อในวันที่ T จะโอนได้ในวันที่ T+4 เป็นต้นไป)
- สามารถทำรายการโอนหลักทรัพย์ได้เฉพาะในวันเปิดทำการของบริษัท ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. (ยกเว้นการโอนไปยังบัญชีภายนอกบริษัท ทำได้ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30)
- กรณีโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีของตนเองภายในบริษัท ระบบจะทำการปรับปรุงยอดหลักทรัพย์คงเหลืออัตโนมัติ หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนยืนยันรายการ